Održivi razvoj

Predstavljanje rezultata rada Implementacijskog tima za mapiranje aktivnosti na Univerzitetu u Sarajevu iz oblasti održivog razvoja, obnovljivih izvora energije i zelenog planiranja

U okviru napora da se Univerzitet u Sarajevu strateški uključi ispunjavanje UN-ovih ciljeva održivog razvoja, osnovan je Implementacijski tim za mapiranje aktivnosti na Univerzitetu u Sarajevu iz oblasti održivog razvoja, obnovljivih izvora energije i zelenog planiranja koji je u proteklom periodu kreirao obrasce za prikupljanje podataka sa organizacionih jedinica, a koji su od značaja za temu održivog razvoja:

  • obrazac za Mapiranje publikacija sa temom održivog razvoja, obnovljivih izvora energije i zelenog planiranja – UNSA (https://forms.gle/mnaA5vJPeQtgcgXJ6) i
  • obrazac za Mapiranje aktivnosti održivog razvoja, obnovljivih izvora energije i zelenog planiranja – UNSA (https://forms.gle/NKYaFGQbpzBZd9v39).

Stoga je dana 14. 07. 2022. godine u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu održano predstavljanje rezultata rada Implementacijskog tima na kojem su prezentacije održale:

  • prof. dr. Dušanka Bošković, „Održivi razvoj, obnovljivi izvori energije i zeleno planiranje na Univerzitetu u Sarajevu“,
  • prof. dr. Ehlimana Spahić, „Mapiranje ciljeva održivog razvoja Univerzitet u Sarajevu – Fakultet političkih nauka“ i
  • doc. dr. Lejla Turulja, „Održivi razvoj i visoko obrazovanje“.

Cilj predstavljanja rezultata rada je bio da se prodekani za naučnoistraživački rad, predsjedavajući odbora za osiguranje kvaliteta i članovi odbora za upravljanje kvalitetom bliže upoznaju sa ciljevima održivog razvoja i značaja Univerziteta u Sarajevu u ispunjavanju pomenutih ciljeva. Pored navedenog sa prisutnima su podijeljena iskustva u prikupljanju podataka, teškoćama sa kojima se Tim susretao kao i načini na koji su se oni prevazilazili i dolazilo do željenih podataka. 

Na kraju su pozvane organizacione jedinica da se aktivnije uključe u prikupljanju neophodnih podataka kako bi se pokazalo na koji način Univerzitet u Sarajevu uključen u ispunjave UN-ovih ciljeva održivog razvoja.

Link na UN-ove ciljeve održivog razvoja: https://sdgs.un.org/goals